Zalecenia AOTMiT COVID-19

Materiał został przygotowany w oparciu o zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 dotyczące opracowania propozycji wszechstronnego, wielospecjalistycznego zestawu kluczowych zaleceń odnoszących się do organizacji i postępowania medycznego (diagnostyki i leczenia) w zakresie opieki nad pacjentami z zakażeniem wirusem SARS-COV-19, w oparciu o dostępne dowody naukowe i istniejące wytyczne.
Do realizacji zadania Agencja powołała 7 Paneli Ekspertów, złożonych z wybitnych polskich specjalistów w dziedzinach anestezjologii i intensywnej terapii, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, epidemiologii, mikrobiologii, wirusologii, pulmonologii oraz radiologii. Pracę Paneli koordynował Komitet Sterujący, złożony z Prezydium Rady Przejrzystości Agencji, który był odpowiedzialny za ostateczną redakcję zaleceń. Zalecenia oparto na nielicznych jeszcze pracach oryginalnych, analizie wytycznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych oraz opiniach polskich ekspertów.
Prace były prowadzone przy aktywnym merytorycznym uczestnictwie Ministra Macieja Miłkowskiego, oraz Dyrektora Narodowgo Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny Grzegorza Juszczyka. W przygotowanie materiału byli zaangażowani analitycy Agencji, którzy dokonali systematycznych przeglądów dostępnych publikacji w literaturze światowej.
Wszystkim osobom uczestniczącym w opracowaniu zaleceń składam gorące podziękowania za niezwykłe zaangażowanie przy ogromnym zakresie materiału i tempie pracy wymaganym szczególnymi okolicznościami.
Roman Topór-Mądry
PREZES
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji