Misja i cele PTO

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest medycznym stowarzyszeniem naukowym, którego działalność koncentruje się wokół zagadnień dotyczących upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie onkologii, stymulowania badań w tej dziedzinie, podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników placówek onkologicznych, edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz poprawy jakości opieki onkologicznej. 

PTO zrzesza ponad 1000 członków: lekarzy, farmaceutów, biologów, chemików i przedstawicieli innych specjalności zatrudnionych w placówkach onkologicznych, prowadzących działalność naukową w tej dziedzinie.

Celami PTO jest:

 

 1. upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 2. działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa RP,
 3.  współdziałanie z organami Ochrony Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z nowotworami,
 4. zachęcanie członków PTO do pracy naukowej w dziedzinie onkologii,
 5. współtworzenie i opiniowanie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom nowotworowym,
 6. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.
PTO realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 2. organizowanie sekcji naukowych,
 3. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii,
 4. inicjowanie i popieranie (przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród oraz grantów naukowych) działań mających na celu opracowania istotnych zagadnień z dziedziny onkologii,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej i redagowanie czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”,
 6. współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną,
 7. podejmowanie działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii (działalność informacyjną) oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,
 8. opracowywanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów postępowania w zakresie leczenia nowotworów.