NEWSLETTER KLINICZNY GRUDZIEŃ 2020 R.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego życzy Państwu, aby świąteczny czas przepełniony był radością, ciepłem i serdeczną atmosferą. Niech przyniesie odpoczynek i wytchnienie od codziennych obowiązków oraz energię i pomyślność na kolejny 2021 rok.
 
2. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol.70, No 6 (2020)
3. W dniach 9-12 grudnia 2020 r. odbył się ESMO Immuno-Oncology Virtual Congress

Dostępne są abstrakty z tej konferencji.

4. W dniach 13-14 listopada 2020 r. odbył się 12th European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers (EMUC20 Virtual)

Dostępne są abstrakty z tej konferencji.

5. W dniach 20-22 listopada 2020 r. odbył się ESMO Asia Virtual Congress 2020

Badanie II fazy oceniające zastosowanie ipilimumabu z niwolumabem (podwójna blokada CTLA-4/PD-1) u pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem nosogardła. BOR (best overall response) - częściowa odpowiedź osiągnięta u 35% pacjentów, PFS – 5,3 mies., mediana OS -17,6 mies.

Badanie III fazy KEYNOTE-522 z zastosowaniem neoadjuwantowym pembrolizumabu vs placebo + chemioterapia z uzupełniającym pembolizumabem vs placebo u pacjentek z wczesnym potrójnie ujemnym rakiem piersi w subpopulacji azjatyckiej potwierdziło skuteczność w zakresie pCR na poziomie 59%.

Badanie III fazy KEYNOTE-119 z zastosowaniem pembrolizumabu w drugiej lub trzeciej linii leczenia u pacjentek z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi w subpopulacji azjatyckiej nie potwierdziło skuteczności w zakresie OS w porównaniu z chemioterapią.

W badaniu OnCovid analizowano pacjentów z nowotworami i infekcją SARS-Cov-2 pod kątem korelacji z markerami zapalnymi (NLR – neutrophil-to-lymphocyte ratio; PLR – platelet-to-lymphocyte ratio; mGPS - modified Glasgow prognostic score; PNI – prognostic nutritinal index; PI – prognostoc index). Ze śmiertelnością pacjentów z nowotworem oraz COVID-19 najbardziej koreluje PNI (hipoalbuminemia i limfocytopenia), mGPS (wzrost CRP i hipoalbuminemia), PI (wzrost CRP i leukocytoza) oraz NLR (wzrost neutrofili i limfocytopenia).

 
6. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

27 listopada 2020 r. FDA zarejestrowała system Sonalleve MR-HIFU (MR-guided High Intensity Focused Ultrasound) w leczeniu kostniaka kostninowego (osteoid osteoma) kończyn.

24 listopada 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej naksitamab (Danyelza, Y-mAbs Therapeutics) – przeciwciało monoklonalne anty-GD2 - w leczeniu dzieci i dorosłych z opornym/nawrotowym nerwiakiem zarodkowym wysokiego ryzyka.

13 listopada 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej pembrolizumab (Keytruda, Merck) w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu pacjentek z nieresekcyjnym miejscowym nawrotem lub uogólnionym potrójnie ujemnym rakiem piersi PD-L1≥10%.

Skuteczność potwierdzono w badaniu KEYNOTE-355.

7. Nowe rejestracje EMA, European Medicines Agency

12 listopada 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku tagraksofusp (Elzonris, Stemline Therapeutics) w leczeniu pacjentów z nowotworem z blastycznych plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych (BPDCN) uprzednio nieleczonych.

12 listopada 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą biopodobnego bewacyzumabu (Onbevzi, Samsung Bioepis) w leczeniu pacjentów z nowotworem jelita grubego, piersi, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem nerki, jajnika i szyjki macicy.

12 listopada 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotycząca leku Phesgo (pertuzumab/trastuzumab, Roche) w leczeniu pacjentek z wczesnym lub uogólnionym rakiem piersi.

8. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z chłoniakiem grudkowym.
9. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące zapobiegania i leczenia powikłań dermatologicznych związanych z leczeniem onkologicznym.
10. Ukazały się zalecenia EANO-ESMO dotyczące profilaktyki, diagnostyki, leczenia i kontroli neurologicznych i naczyniowych powikłań u pacjentów z nowotworami mózgowia.
11. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS).
12. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące leczenia systemowego pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.
13. 16 listopada 2020 r. WHO ogłosiła strategię Global Strategy to Accelerate the Elimination of Cervical Cancer. Do 2030 r.: 90% dziewczynek do 15. roku życia zostanie zaszczepiona szczepionką anty-HPV, 70% kobiet zostanie objęte skriningiem (w 35. i 45. r.ż.), 90% kobiet z rozpoznanym rakiem szyjki macicy otrzyma leczenie.
14. W czasopismach

Mortality due to cancer treatment delay: systemic review and meta-analysis, Hanna i in., BMJ

Przegląd systematyczny oraz metaanaliza potwierdziła, że nawet 4-tygodniowe opóźnienie w leczeniu pacjentów onkologicznych skutkuje wzrostem śmiertelności. Opóźnienie zabiegu chirurgicznego u 1000 pacjentek z rakiem piersi o 4 tygodnie powoduje 10 dodatkowych zgonów, o 8 tygodni – 20 dodatkowych zgonów, o 12 tygodni – 31 dodatkowych zgonów 

Dose Reduction of Preoperative Radiotherapy in Myxoid Liposarcoma, Lansu i in., Jama

Prospektywne nierandomizowane badanie II fazy DOREMY (The Dose Reduction of Preoperative Radiotherapy in Myxoid Liposarcomas) oceniające skuteczność przedoperacyjnej radioterapii w Dc=36 Gy, df=2 Gy u pacjentów z tłuszczakomięsakiem śluzowatym (myxoid liposarcoma). Odpowiedź patologiczna wystąpiła u 91% pacjentów, LC-100%, komplikacje rany po zabiegu wymagające interwencji -17%, toksyczność ≥2. stopnia – 14%.

Carboplatin and Paclitaxel for Advanced Endometrial Cancer: Final Overall Survival and Adverse Event Analysis of a Phase III Trial (NRG Oncology/GOG0209), Miller i in., J. Clin. Oncol.

Badanie III fazy GOG0209 u pacjentek z rakiem endometrium w stopniu III, IV lub nawrotowym porównujące zastosowanie paklitakselu z karboplatyną (TC) vs doksorubicyna, cisplatyna z następowym paklitakselem (TAP). Po czasie obserwacji wynoszącym 124 mies. nie zaobserwowano różnic w zakresie mediany OS (37 mies. vs 41 mies.) oraz mediany PFS (13 mies. vs 14 mies.). 

Internal mammary and medial supraclavicular lymph node chain irradiation in stage I–III breast cancer (EORTC 22922/10925): 15-year results of a randomised, phase 3 trial, Poortmans i in., Lancet

Badanie III fazy EORTC 22922/10925 u pacjentek z wczesnym rakiem piersi (stopień I -III) z zajęciem węzłów chłonnych pachy lub centralną/przyśrodkową lokalizacją guza pierwotnego. Oceniano uzupełniającą radioterapię z elektywnym objęciem węzłów chłonnych przymostkowych i przyśrodkowych nadobojczykowych (IM-MS, internal mammary – medial supraclavicular) vs bez IM-MS. Stosowano dawkę 50 Gy w 25 fr. Po 15 latach obserwacji wznowa raka piersi w grupie IM-MS wyniosła 24,5% vs 27,1% (p=0,024), śmiertelność związana z rakiem piersi – 16% vs 19,8% (p=0,0055). DFS wyniósł 60,8% vs 59,9% (p=0,18), DMFS – 70% vs 68,2% (p=0,18), OS -73,1% vs 70,9% (p=0,36). 

Phase III randomized study of taselisib or placebo with fulvestrant in estrogen receptor-positive, PIK3CA-mutant, HER2-negative, advanced breast cancer: the SANDPIPER trial, Dent I in., Ann. Oncol.

Badanie III fazy SANDPIPER u pomenopauzalnych pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR-dodatnim, HER2-ujemnym, z mutacją PIK3CA. Oceniano zastosowanie taselisybu z fulwestrantem vs placebo z fulwestrantem. INV-PFS wyniósł 7,4 mies. vs 5,4 mies. (p=0,0037). Poważne działania niepożądane wystąpiły u 32% pacjentów vs 8,9% pacjentów.

Estimates of the global burden of cervical cancer associated with HIV, Stelzle i in., Lancet

Kobiety HIV-dodatnie mają 6-krotnie większe ryzyko rozwoju raka szyjki macicy. Szacuje się, że 5% przypadków raka szyjki macicy jest związana z infekcją HIV.

Newsletter kliniczny portalu pto.med.pl