Newsletter kliniczny październik 2021 r.

NEWSLETTER KLINICZNY PAŹDZIERNIK 2021 R.

1. Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza do udziału w V Kongresie Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 20-23 października 2021 r. we Wrocławiu w formule hybrydowej

 
 

2. Polskie Towarzystwo Onkologiczne
zaprasza do udziału w III Bałtyckim Spotkaniu 
Kardio-Onkologicznym 2021, które odbędzie się 
27 listopada 2021 r w Gdańsku

 
 

3. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 71, No 5 (2021)

 
 

4. Ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej

 
 

5. W dniach 8-14 września 2021 r. odbyła się konferencja World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2021 virtual/online

 • Badanie II fazy ATEZO-BRAIN u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami do mózgowia z zastosowaniem atezolizumabu z chemioterapią. 3-miesięczny PFS wyniósł 60%, toksyczność ≥2. stopnia wyniosła 27,5%, mediana OS – 13,6 mies., 2-letni OS - 32%

   
 • Zanieczyszczenie powietrza drugą przyczyną nowotworu płuca (14,1% nowotworów płuca powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza). Serbia, Polska, Chiny, Mongolia i Turcja to kraje z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

   
 • Analiza badania III fazy IMpower010 u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu IB-IIIA po resekcji i chemioterapii porównująca uzupełniające zastosowanie atezolizumaby vs BSC. Większą korzyść z zastosowania atezolizumabu uzyskali pacjenci po lobektomii vs pneumonektomia. Mniejszą korzyść uzyskano u pacjentów po chemioterapii - cisplatyna z gemcytabiną.

   
 • Badanie III fazy POSEIDON u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca porównujące zastosowanie durwalumabu, tremelimumabu i chemioterapii vs durwalumab z chemioterapią vs chemioterapia. Dodanie durwalumabu do chemioterapii znacząco poprawia PFS (o 26%) bez wpływu na OS. Dodanie durwalumabu i tremelimumabu do chemioterapii znacząco poprawia zarówno PFS (o 28%) jak i OS (o 23%).

   
 • Abstrakty z Konferencji

   
 

6. W dniach 16-21 września 2021 r. odbyła się konferencja European Society for Medical Oncology (ESMO) Annual Meeting 2021 virtual/online

 • Badanie III fazy DESTINY-Breast03 u pacjentów z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi porównujące zastosowanie trastuzumabu derukstekanu (T-DXd) vs trastuzumab emtazyna (T-DM1). Mediana PFS nie osiągnięta vs 6,8 mies. Estymowany 12-miesięczny OS - 94,1% vs 85,9% (p=0,007).

   
 • Badanie III fazy KEYNOTE-716 u pacjentów z czerniakiem w stopniu IIB-IIC po resekcji porównujące uzupełniające zastosowanie pembrolizumabu vs placebo. Poprawa w zakresie RFS wyniosła 35%, w zakresie MFS - 40%

   
 • Zachorowania na nowotwory w Europie wzrosną pomiędzy 2020 r. a 2040 r. o 21% (międzybłoniak opłucnej-wzrost o 35,2%, nowotwór jądra– spadek o 5,2%), śmiertelność wzrośnie o 32% (nowotwór stercza wzrost o 56,5%, nowotwór jadra – wzrost o 4,3%). 40% nowotworów jest zależnych od środowiska oraz stylu życia i może zostać zredukowana.

   
 • Badanie III fazy MONALEESA-2 u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi HR-dodatnim, HER2-ujemnym porównujące zastosowanie terapii hormonalnej (letrozol) +/- rybocyklib. OS wyniósł 63,9 mies. vs 51,4 mies. (p=0,004), estymowany 6-letni OS 44,2% vs 32%. Badanie, w którym przeżycie całkowite u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi przekroczyło pięć lat.

   
 • Analiza badania STAMPEDE u pacjentów z nowotworem stercza wysokiego ryzyka bez przerzutów potwierdziła skuteczność z dodania abirateronu z prednizolonem (AAP) do terapii hormonalnej (ADT). 2-letnia terapia AAP+ADT vs samodzielna ADT redukuje o 47% ryzyko przerzutów, o 40% -ryzyko śmierci.

   
 • Analiza badania III fazy PEACE-1 u pacjentów z przerzutowym, wrażliwym na kastrację nowotworem stercza potwierdziła skuteczność z dodania abirateronu z prednizolonem (AAP) do terapii hormonalnej (ADT) +/-docetaksel +/- radioterapia w zakresie rPFS i OS.

   
 • Metaanaliza badań PERSEPHONE, PHARE, HORG, SOLD i SHORT-HER potwierdziła, że podawanie trastuzumabu przez 6 miesięcy w uzupełniającym leczeniu pacjentów z HER2-dodatnim wczesnym rakiem piersi jest nie gorsze niż obecny standard, czyli podawanie przez 12 miesięcy (bez różnic w 5-letnim IDFS).

   
 • Badanie III fazy KEYNOTE-826 u pacjentek z opornym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy PD-L1 CPS≥1 porównujące zastosowanie pembrolizumabu z chemioterapią vs placebo z chemioterapią +/- bewacyzumab. 12-miesięczny PFS wyniósł 45,5% vs 34,1% (p<0,001), 12-miesięczny OS - 75,3% vs 63,1%, 24-miesięczny OS – 53% vs 41,7% (p<0,001).

   
 • Analiza badania III fazy BrighTNess, po 4 latach obserwacji, u pacjentów z wczesnym potrójnie ujemny rakiem piersi porównująca neoadjuwantowe zastosowanie paklitakselu (P) + karboplatyna (Cb) + veliparyb (V) vs P + Cb + placebo vs P + placebo. Po 4 latach obserwacji dodanie karboplatyny do paklitakselu poprawia pCR i EFS, dodanie veliparybu nie wpływa na pCR i EFS.

   
 • Analiza badania CheckMate 743, po 3 latach obserwacji, u pacjentów z nieresekcyjnym międzybłoniakiem opłucnej porównująca zastosowanie niwolumabu + ipilimumab vs chemioterapia w pierwszej linii leczenia. Po 3 latach obserwacji żyło 24% vs 19% pacjentów z podtypem epitelioidalnym, 22% vs 4% pacjentów z podtypem nieepitelioidalnym. Mediana OS wyniosła 18,1 mies. vs 14,1 mies., 3-letni OS 23,2% vs 15,4%, 3-letni PFS 13,6% vs 0,8%.

   
 • Analiza badania III fazy KEYNOTE-122 u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym rakiem nosogardła po wcześniejszym leczeniu platyną porównująca zastosowanie pembrolizumabu vs chemioterapia. Mediana OS wyniosła 17,2 mies. vs 15,3 mies. (NS), mediana PFS 4,1 mies. vs 5,5 mies. (NS)

   
 • Abstrakty z Konferencji

   
 

7. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 22 września 2021 r. FDA zarejestrowała ruksolitynib (Jakafi, Incyte) w leczeniu pacjentów powyżej 12 r. ż. z przewlekłą chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi (cGVHD) po niepowodzeniu jednej lub dwóch linii leczenia systemowego.

  Skuteczność oceniono w badaniu REACH-3.

   
 • 20 września 2021 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej tisotumab vedotin-tftv (Tivdak, Seagen) w leczeniu pacjentek z nawrotowym/przerzutowym rakiem szyjki macicy z progresją choroby w trakcie lub po chemioterapii.

  Skuteczność oceniono w badaniu innovaTV.

   
 • 17 września 2021 r. FDA zarejestrował kabozantynib (Cabometyx, Exelixis) w leczeniu pacjentów powyżej 12 r.ż. z miejscowo zaawansowanym/ przerzutowym zróżnicowanym rakiem tarczycy po wcześniejszym leczeniu anty-VEGFR oraz u których nie można zastosować terapii radiojodem.

  Skuteczność oceniono w badaniu COSMIC-311.

   
 • 15 września 2021 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej mobocertynib (Exkivity, Takeda) w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym/ przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca EGFR-dodatnim w exonie 20 po wcześniejszym leczeniu związkami platyny.

  Skuteczność oceniono w badaniu Study 101.

   
 • 14 września 2021 r. FDA zarejestrowała zanubrutynib (Brukinsa, BeiGene) w leczeniu pacjentów z opornym/nawrotowym chłoniakiem strefy brzeżnej (MZL) po wcześniejszym leczeniu anty-CD20.

  Skuteczność oceniono w badaniu BGB-3111-214.

   
 

8. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 16 września 2021 r. EMA wydała pozytywną rekomendację dotyczącą leku zanubrutynib (Brukinsa, BeiGene) w leczeniu pacjentów z makroglobulinemią Walderströma

   
 • 16 września 2021 r. EMA wydała pozytywną rekomendację dotyczącą leku pralsetynib (Gavreto, Roche) w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca RET-dodatnim

   
 • 16 września 2021 r. EMA wydała pozytywną rekomendację dotyczącą leku ripretynib (Qinlock, Deciphera) w leczeniu pacjentów z zaawansowanym nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego (GIST) po co najmniej trzech liniach leczenia

   
 • 16 września 2021 r. EMA wydała pozytywną rekomendacje rozszerzającą wskazanie dla leku pembrolizumab (Keytruda, MSD) o leczenie pacjentów z nieresekcyjnym nawrotowym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi z ekspresją PD-L1 CPS≥10 w skojarzeniu z chemioterapią

   
 • 16 września 2021 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazanie dla leku niwolumab (Opdivo, BMS) o leczenie pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym HER2-ujemnym gruczolakorakiem przełyku, połączenia przełykowo-żołądkowego lub żołądka z ekspresją PD-L1 CPS≥5 w skojarzeniu z chemioterapią

   
 

9. Ukazała się aktualizacja zaleceń ESMO dotycząca leczenia pacjentów z wczesnym i miejscowo zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca

 
 

10. Ukazały się zalecenia ESMO-EURACAN-GENTURIS-ERNPaedCan dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z mięsakiem kości

 
 

11. Ukazały się zalecenia ESMO-EURACAN-GENTURIS dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego (GIST)

 
 

12. Ukazała się aktualizacja zaleceń ESMO dotycząca zastosowania immunoterapii w leczeniu pacjentów z wczesnym i zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym