baner

NEWSLETTER KLINICZNY SIERPIEŃ 2022 R.

baner

1. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 72, No 4 (2022)

 
baner
2. W ramach projektu 4.UNCAN.eu Komisja Europejska opublikowała konkurs dla liderów naukowych i przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów. Eksperci mają pomóc w określeniu priorytetowych obszarów badań nad rakiem.
 
baner

3. W dniach 29 czerwca-2 lipca 2022 r. w Barcelonie odbył się kongres ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer (WCGIC 2022)

baner

4. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

  • 14 lipca 2022 r. FDA zarejestrowała kryzotynib (Xalkori, Pfizer) w leczeniu dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia z nieoperacyjnym, opornym/nawrotowym miofibroblastycznym guzem zapalnym ALK-dodatnim.

    Skuteczność oceniono w badaniach ADVL0912 i A8081013.

baner

5. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

  • 21 lipca 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą pegylowanej liposomalnej doksorubicyny (Celdoxome, YES) w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem piersi, zaawansowanym rakiem jajnika, szpiczakiem plazmocytowym (w skojarzeniu z bortezomibem) i mięsakiem Kaposiego w przebiegu AIDS.

  • 21 lipca 2022 r. EMA wydała pozytywna opinię dotyczącą radioaktywnego izotopu luteniny (177 Lu) (Illuzyce, Billev) wykorzystywanego do znakowania radioaktywnego.

  • 21 lipca 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą niwolumabu z relatlimabem (Opdualag, BMS) w leczeniu dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia z zaawansowanym (nieresekcyjnym lub przerzutowym) czerniakiem PD-L<1%.

  • 21 lipca 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą teclistamabu (Tecvayli, Janssen-Cilag) w leczeniu pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym po co najmniej trzech liniach leczenia.

  • 21 lipca 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą hybrydowego talidomidu (Thalidomide Lipomed, Lipomed) w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym.

  • 21 lipca 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzająca wskazanie dla leku brexucabtagene autoleucel (Tecartus, Kite) o leczenie dorosłych pacjentów powyżej 26. roku życia z oporną/nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL)

 
baner

6. Ukazały się zalecenia Polskiej Grupy Mięsakowej dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli u pacjentów z neurofibromatozą typu 1 (NF1) oraz związanego z nią złośliwego nowotworu osłonek nerwów obwodowych

 
 
baner

7. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z rakiem żołądka

 
 
baner
8. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z rakiem przełyku
 
 
baner

9. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotyczące leczenia systemowego u pacjentów z HER2-ujemnym przerzutowym rakiem piersi po co najmniej jednej linii chemioterapii i po leczeniu hormonalnym lub HR-ujemnym nowotworem. U pacjentów HER2-low (IHC 1+ lub IHC 2+ i FISH ujemny) rekomenduje się zastosowanie trastuzumabu derukstekan.

 
baner

10. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca terapii u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecnością aktywujących mutacji/rearanżacji/amplifikacji

 
 
baner
11. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca terapii u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca bez aktywujących mutacji/rearanżacji/amplifikacji
 
 
baner

12. Ukazały się zalecenia NCCN dla pacjentów dotyczące skriningu w raku piersi. Przy średnim ryzyku rozwoju raka piersi zaleca się wykonywanie mammografii od 40 r.ż.

 
 
baner

13. W czasopismach

Assessment of Second Primary Cancer Risk Among Men Receiving Primary Radiotherapy vs Surgery for the Treatment of Prostate Cancer, Bagshaw i in., JAMA

Analiza retrospektywna pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego porównująca wystąpienie drugiego nowotworu po leczeniu radioterapią vs leczenie chirurgiczne. Po co najmniej jednym roku obserwacji rozpoznano drugi nowotwór u 3,7% pacjentów vs 2,5% pacjentów. W analizie wieloczynnikowej ryzyko rozwoju drugiego nowotworu w grupie pacjentów leczonych radioterapią w ciągu 5 lat obserwacji jest o 24% wyższe, w ciągu 5-10 lat obserwacji – o 50%, w ciągu 10-15 lat obserwacji - o 59%, w ciągu 15-20 lat obserwacji – o 47% w porównaniu z leczeniem chirurgicznym.

 

Pembrolizumab plus Chemotherapy in Advanced Triple-Negative Breast Cancer, Cortes i in., NEJM

Analiza przejściowa badania III fazy KEYNOTE-355 u pacjentów z zaawansowanym potrójnie ujemnym rakiem piersi porównująca zastosowanie pembrolizumabu z chemioterapią vs samodzielna chemioterapia. Po medianie czasu obserwacji 44,1 mies. w podgrupie PD-L1 CPS ≥10 mediana OS wyniosła 23,0 mies. vs 16,1 mies. (p=0,0185), w podgrupie PD-L1 CPS ≥1 mediana OS wyniosła 17,6 mies. vs 16,0 mies. (NS)

 

Cancer Therapy Approval Timings, Review Speed, and Publication of Pivotal Registration Trials in the US and Europe, 2010-2019, Lythgoe i in., JAMA

Analiza rejestracji leków onkologicznych przeprowadzona w latach 2010-2019 potwierdziła, że FDA przeprowadza rejestracje znacznie szybciej niż EMA. Z 89 rejestracji FDA zarejestrowała 85 (95%) przed EMA a tylko 4 terapie (5%) później. Średnio rejestracja w Europie jest opóźniona o 241 dni (150-370) vs rejestracja w USA. 35 terapii (39%) FDA zarejestrowała przed publikacją badań klinicznych.

 

Incidence of Cardiovascular Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitors, Laenens I in., J Clin. Oncol

Retrospektywna analiza porównująca występowanie i ryzyko pojawienia się poważnych zdarzeń kardiologicznych (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, TIA, ostry zespół wieńcowy) u pacjentów przyjmujących inhibitory punktów kontrolnych vs pacjenci nieprzyjmujący inhibitorów punktów kontrolnych lub nieleczeni onkologicznie. Ryzyko pojawienia się poważnych zdarzeń kardiologicznych w tej grupie pacjentów wyniosło 10,3 %.

 

Overall Survival Results From the POLO Trial: A Phase III Study of Active Maintenance Olaparib Versus Placebo for Germline BRCA-Mutated Metastatic Pancreatic Cancer, Kindler i in., J Clin Oncol

Badanie III fazy u pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki z mutacją BRCA porównujące podtrzymujące podawanie olaparybu vs placebo po leczeniu platyną w pierwszej linii. Mediana PFS wyniosła 7,4 mies. vs 3,8 mies.

 

Efficacy of Preoperative mFOLFIRINOX vs mFOLFIRINOX Plus Hypofractionated Radiotherapy for Borderline Resectable Adenocarcinoma of the Pancreas The A021501 Phase 2 Randomized Clinical Trial, Katz i in., JAMA

Badanie II fazy A021501 u pacjentów z granicznie resekcyjnym gruczolakorakiem trzustki porównujące neoadjuwantową chemioterapię schematem mFOLFIRINOX vs mFOLFIRINOX z hipofrakcjonowaną/stereotaktyczną radioterapią (25 Gy/5 fr lub 33-40 Gy/5 fr). 18-miesięczny OS wyniósł 66,7% vs 47,3 %.

 

Oxaliplatin (3 months v 6 months) With 6 Months of Fluoropyrimidine as Adjuvant Therapy in Patients With Stage II/III Colon Cancer: KCSG CO09-07, Kim I in., J Clin Oncol

Badanie III fazy KCSG CO09-07 u pacjentów z rakiem jelita grubego wysokiego ryzyka w stopniu II-III porównujące uzupełniające podawanie oksaliplatyny przez 3 mies. vs oksaliplatyna przez 6 mies. – w obu grupach podawano fluoropirymidynę przez 6 mies. 3-letni DFS wyniósł 84,7% vs 83,7% (HR 0,953 – noninferiority)

 

Mature Local Control and Reirradiation Rates Comparing Spine Stereotactic Body Radiation Therapy With Conventional Palliative External Beam Radiation Therapy, Zeng i in., Int J Radiat Oncol

Analiza porównująca zastosowanie radioterapii stereotaktycznej (24 Gy/2 fr) vs radioterapia 20 Gy/5 fr u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa. Potwierdzono skuteczność SBRT w zakresie kontroli bólu i potrzeby powtórnej radioterapii.