Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stosowania nowoczesnych metod leczenia nowotworów, Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego powołał Sekcję Immunoonkologii, której głównymi zadaniami będą inicjowanie badań naukowych, tworzenie analiz, zaleceń i wytycznych oraz koordynacja działań edukacyjnych dotyczących immunoterapii u chorych na nowotwory. Przewodniczącą sekcji została prof. Bożena Cybulska-Stopa, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

 

Ostatnie lata przyniosły przełom w leczeniu onkologicznym dzięki zmianie strategii leczenia onkologicznego polegającej na walce z chorobą nowotworową poprzez aktywację układu immunologicznego. Zastosowanie inhibitorów punktów kontrolnych (ICIs, immune checkpoint inhibitors), do których należą przeciwciała monoklonalne anty-CTLA-4 (anti-cytotoxic T lymphocyte antigen-4) oraz anty-PD-1/L1 (anti-programmed cell death 1/ Ligand 1), znacznie wydłużyło się przeżycie chorych na nowotwory, a w części przypadków doszło nawet do ich całkowitego wyleczenia. Obecnie terapie immunologiczne są stosowane u większości chorych na nowotwory i co ważne, stosuje się je również z innymi terapiami jak chemioterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie czy radioterapia. Niestety stosowanie ICIs wiąże się również z występowaniem swoistych toksyczności — tak zwanych powikłań immunologicznych (irAEs, immune-related adverse events), które w części przypadków mogą mieć bardzo ciężki przebieg prowadzący w części przypadków nawet do śmierci. Wymaga to stałej edukacji personelu medycznego oraz chorych i ich rodzin. 

  

Do zadań Sekcji należeć będzie przede wszystkim opracowywanie wytycznych i zaleceń dotyczących immunoterapii u chorych na nowotwory, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa stosowania oraz aktualizacji algorytmów postępowania profilaktyczno-terapeutycznego. Zadanie to będą realizowane we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi w danej dziedzinie w celu propagowania multidyscypinarnych protokołów leczenia toksyczności immunoterapii. Do zadań sekcji będzie również należało propagowanie wiedzy wśród lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, jak również chorych i ich rodzin w zakresie wskazań do stosowania immunoterapii, kwalifikacji do leczenia oraz bezpieczeństwa i postępowania w przypadku działań niepożądanych. Kolejną aktywnością Sekcji będzie ocena możliwości leczenia immunoterapią chorych na nowotwory w Polsce, w szczególności badanie wykorzystania oraz zakresu stosowania immunoterapii w Polsce w stosunku do refundacji i rekomendacji przygotowanych przez towarzystwa naukowe.

 

W skład Sekcji Immunoonkologii PTO weszli:

  • dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa; onkolog kliniczny - Przewodniczący Sekcji,
  • prof. dr hab. Anna Małgorzata Czarnecka; biolog molekularny, onkolog kliniczny - Zastępca Przewodniczącego,
  • dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO-PIB; dermatolog, dermatoonkolog Sekretarz Sekcji,
  • prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel; hematolog, transplantolog kliniczny,
  • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk; radioterapeuta onkolog,
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz; onkolog kliniczny.

 

Sekcja immunoonkologii