Sekcja Młodych Pacjentów Onkologicznych Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) skupi swoją działalność na chorych onkologicznych i onkohematologicznych leczonych przeciwnowotworowo poniżej 40 roku życia. 

 

ZADANIA SEKCJI MŁODYCH PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH PTO

 1. Tworzenie zaleceń i wytycznych dotyczących profilaktyki kardiotoksyczności u młodych chorych onkologicznych <40 roku życia:
 • W zakresie bezpieczeństwa chemioterapii klasycznej i celowanej, immunoterapii, leków ukierunkowanych na cele molekularne i terapii CAR-T 
 • W zakresie bezpieczeństwa radioterapii klasycznej i protonowej
 • Tworzenie algorytmów postępowania
 • Współpraca z towarzystwami naukowymi: Polskim Towarzystwem Kardiologicznym (PTK), Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej (PTOK), Polskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej (PTRO), Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej (PTChO) w celu propagowania wiedzy oraz współpracy w zakresie tworzenia zaleceń oraz algorytmów postępowania
 1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki kardiotoksyczności 
  u młodych chorych onkologicznych oraz metod pierwotnej kardioprotekcji
 • działania edukacyjne dla lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz koordynatorów medycznych
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla chorych 
  i ich rodzin
 1. Przygotowanie programu oceny kardioonkologicznej wpływu powikłań lipidowych na ryzyko rozwoju kardiotoksyczności u chorych <40 r.ż.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie prospektywnego, otwartego badania prowadzonego w jednej grupie chorych oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo konsolidacyjnej terapii protonowej 
  u młodych chorych < 40 roku życia z rozpoznaniem klasycznego chłoniaka Hodgkina lub chłoniaka pierwotnego śródpiersia, z chorobą masywną w śródpiersiu
 3. Przygotowanie „Paszportów onkologicznych” dla młodych chorych po onkologicznym leczeniu pediatrycznym.
 4. Ocena odległych powikłań (>10 lat obserwacji) radioterapii frakcyjnej w raku piersi, ze szczególnym uwzględnieniem piersi lewej, u kobiet <40 r.ż.
 5. Badanie potrzeb młodych pacjentów z chłoniakami i guzami litymi – współpraca 
  z psychoonkologami, seksuologami, przygotowanie przestrzeni do wypowiedzi dla chorych i ich bliskich.

 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

 1. Opublikowanie zaleceń.
 2. Przygotowanie Programu Polityki Zdrowotnej dotyczący profilaktyki kardiotoksyczności u chorych onkologicznych na lata 2023-2027.
 3. Organizacja warsztatów/konferencji naukowych dla lekarzy i pozostałego personelu medycznego.
 4. Edukacja chorych poprzez stowarzyszenia i organizacje pacjentów.
 5. Przygotowanie poradników i broszur informacyjnych dla chorych.

 

 

Przewodnicząca Sekcji: 

Dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka Prof. NIO-PIB, specjalista hematologii i chorób wewnętrznych

Zastępca Przewodniczącej Sekcji:

Dr n. med. Aneta Klotzka, specjalista kardiologii

Sekretarz Sekcji:

Dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, specjalista onkologii klinicznej

 

Członkowie Zarządu (w kolejności alfabetycznej):

Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa, specjalista onkologii klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, specjalista chirurgii dziecięcej

Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska, specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak, specjalista hematologii i chorób wewnętrznych

Dr n. med. Dorota Elżbieta Kazberuk, specjalista radioterapii onkologicznej 

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, specjalista onkologii klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow, specjalista chirurgii ogólnej, BRESO-certified breast surgeon

Dr n. med. Anna Kopczyńska, specjalista onkologii klinicznej

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, specjalistav radioterapii onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, specjalista patomorfologii

Lek. Adrianna Mulewska, w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej

Dr n. med. Katarzyna Piotrowska, specjalista kardiologii

Lek. Aleksandra Sztuder, specjalista radioterapii onkologicznej

Dr n. med. Daria Świniuch, specjalista onkologii klinicznej

Załączniki