grant ii edycja

Rusza nabór wniosków do drugiej edycji grantu edukacyjno – naukowego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego realizowanego we współpracy z firmą Servier Polska pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Grant w wysokości 175 000,00 zł zostanie przeznaczony na projekty, których celem będzie rozwój i poprawa wyników diagnostyki i leczenia chorych z nowotworami układu pokarmowego. 

 

Współczesne społeczeństwo z coraz większą częstością boryka się z problemami zdrowotnymi związanymi z nowotworami tego obszaru, co wymaga od nas nieustannego doskonalenia i rozwoju naszych metod diagnostycznych oraz terapeutycznych. Nowotwory układu trawiennego stanowią prawie jedną trzecią wszystkich zgonów z powodu nowotworów w Polsce. W większości przypadków nowotwory te wykrywane są zbyt późno, kiedy choroba nowotworowa posiada postać zaawansowaną. Dlatego niezwykle istotne jest zdobycie wiedzy na temat dokładnych mechanizmów powstawania i rozwoju nowotworów układu pokarmowego, co umożliwi nam lepsze zrozumienie procesów chorobowych – mówi prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 

 

Rozwój diagnostyki i leczenia pacjentów z nowotworami układu pokarmowego jest nie tylko koniecznością, ale i moralnym obowiązkiem środowiska medycznego. Dążąc do doskonalenia naszych umiejętności oraz poszerzania horyzontów w zakresie badań naukowych, dzięki takim grantom jak ten możemy przyczynić się do znacznej poprawy prognoz i jakości życia osób dotkniętych tą trudną chorobą – dodaje. 

 

Składanie wniosków

 

Polskie Towarzystwo Onkologiczne ogłasza nabór wniosków na grant przeznaczony na realizację projektów badawczych poświęconych polu terapeutycznemu - nowotwory układu pokarmowego (rak żołądka, rak trzustki, rak dróg żółciowych, rak jelita grubego) prowadzonego przez lub w ramach działania ośrodka/ośrodków. Wartość grantu to 175 000 tys. zł.

 

Wnioski należy składać w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Wnioski o Grant należy przesłać w formie pisemnej i elektronicznej w terminie do dnia 18 grudnia 2023 roku (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej) na adresy

  • * w formie elektronicznej na adres email: nikola.jennek@pto.med.pl oraz
  • * w formie pisemnej powinny być przesłane na adres siedziby PTO: Polskie Towarzystwo Onkologiczne ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

 

O przyznaniu Grantu decyduje Komisja w składzie: Przewodniczący Zarządu Głównego PTO Prof. Piotr Rutkowski oraz Prof. Lucjan Wyrwicz, Prof. Tomasz Kubiatowski, Prof. Marta Mańczuk. 

 

 

Warunki realizacji grantu 

 

Projekt powinien spełniać następujące warunki:

  1. zgodność założeń Projektu z obowiązującym prawem,
  2. wysoka innowacyjność Projektu,
  3. projekt powinien nadawać się do wdrożenia na rynek.

 

Czas realizacji Grantu wynosi maksymalnie 24 miesiące od momentu wypłaty Ośrodkowi Grantu. Przed rozpoczęciem realizacji Grantu laureat jest zobowiązany dostarczyć PTO kopię zgody właściwej komisji bioetycznej (jeśli projekt badawczy jej wymaga). 

 

Zgłoszony we wniosku projekt badawczy nie może być w całości finansowany z innych źródeł. Grant zostanie przekazany tytułem darowizny celowej pod warunkiem uprzedniego zawarcia z PTO odpowiedniej umowy darowizny.

 

Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) o Projekcie i jego wynikach w czasopismach, preferowana jest publikacja w piśmie z IF równym lub większym IF niż 2.

 

Po zakończeniu projektu badawczego finansowanego z Grantu – Ośrodek lub wnioskodawca winien przedstawić Komisji merytoryczny i finansowy raport z jego realizacji najpóźniej w terminie do 2 miesięcy po zakończeniu okresu trwania projektu (według wzoru – załącznik).

 

 

Ważne terminy 

 

Do 18 grudnia 2023 r. – składanie wniosków. 

Do 29 grudnia 2023 r. – wstępna selekcja wniosków przez Komisję.

Do 15 stycznia 2024 r. – opinia Recenzentów (ekspertów w danej dziedzinie onkologii).

Do 31 stycznia 2024 r. – ogłoszenie laureatów. 

 

 

Załączniki: 

  • 1. Formularz wniosku
  • 2. Regulamin 
  • 3. Klauzula informacyjna
  • 4. Sprawozdanie (wzór)