baner

NEWSLETTER KLINICZNY LISTOPAD 2022 R.

baner

1. Od 1 listopada 2022 r obowiązują nowe listy refundacyjne. Zmiany dotyczące leczenia onkologicznego:

 • Program lekowy B.9 Leczenie chorych na raka piersi

  • Dodano możliwość zastosowania alpelisybu (Piqray) w I lub II linii leczenia pacjentów z przerzutowym HER2-ujemnym rakiem piersi z mutacją PIK3Ca. Terapia skojarzona z fulwestrantem.

  • Dodano możliwość zastosowania talazoparybu (Talzenna) w II lub III linii leczenia pacjentów z przerzutowym HER2-ujemnym rakiem piersi z mutacją BRCA1/2 oraz w I lub II linii leczenia pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi z mutacją BRCA1/2.

  • Dodano możliwość zastosowania sacytuzumabu gowitekan (Trodelvy) w II lub III linii leczenia pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi. Technologia finansowana z Funduszu Medycznego.

 • Program lekowy B.50 Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej – rozszerzono wskazanie dla olaparybu (Lynparza) o skojarzenie z bewacyzumabem u pacjentek z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika (FIGO III lub IV) z mutacją BRCA1/2 lub potwierdzonym niedoborem homologicznej rekombinacji (HRD) bez względu na obecność choroby resztkowej.

 • Program lekowy B.58 Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka

  • Dodano możliwość zastosowania ramucyrumabu (Cyramza) w leczeniu II linii zaawansowanego raka żołądka w przypadku pacjentów, u których wykazano progresję choroby po wcześniejszej chemioterapii pochodnymi platyny i fluoropirymidyną. Terapia skojarzona z paklitakselem.

  • Dodano możliwość zastosowania niwolumabu (Opdivo) w leczeniu II linii zaawansowanego raka przełyku w przypadku pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali chemioterapię opartą na pochodnych platyny w skojarzeniu z fluoropirymidyną.

 • Program lekowy B.85 Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki – dodano możliwość zastosowania olaparybu (Lynparza) w leczenie podtrzymującym u pacjentów z gruczolakorakiem trzustki z mutacją w genach BRCA1/2, u których zakończono co najmniej 16-tygodniowy cykl chemioterapii z udziałem pochodnych platyny.

 • Program lekowy B.139 Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków – dodano możliwość zastosowania lutetu (177Lu) oksodotreotydu (Lutathra) w leczeniu pacjentów z guzami neuroendokrynnymi trzustki oraz leczeniu pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego wywodzącego się ze środkowego odcinka prajelita

 • Program lekowy B.141 Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym – dodano możliwość leczenia podtrzymującego awelumabem (Bavencio) raka urotelialnego w stadium miejscowego zaawansowania poza możliwościami miejscowego leczenia o charakterze radykalnym lub w stadium uogólnienia u pacjentów, u których nie doszło do progresji choroby podczas stosowania chemioterapii paliatywnej opartej na pochodnych platyny

baner

2. Ukazał się polski konsensus diagnostyki i leczenia raka żołądka – aktualizacja 2022.

baner

3. Ukazały się zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na czerniaki oka (czerniak błony naczyniowej oka i czerniak spojówki).

baner

4. Ruszyła kampania Ministerstwa Zdrowia „Onkologia-włącz medyczną pasję” zachęcająca przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji onkologicznych.

baner

5. W dniach 23-26 października 2022 r w San Antonio odbył się American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 2022 Annual Meeting – formuła hybrydowa.

 • Badanie II fazy u pacjentów z bezobjawowymi przerzutami do kości wysokiego ryzyka powikłań porównujące profilaktyczne napromienianie przerzutów (RT) vs SOC. Po roku obserwacji skeletal-related events (SRE) obserwowano u 1,6% pacjentów vs 29% pacjentów. Po medianie czasu obserwacji 2,4 mies. OS był znacząco wyższy w grupie RT (HR 0,50, p=0,02)

 • Badanie III fazy PCS5 u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka porównujące konwencjonalną radioterapię (76 Gy/38 fr na obszar stercza i 46 Gy/23 fr na obszar węzłów chłonnych miednicy) vs hipofrakcjonowana radioterapia (68 Gy/25 fr na obszar stercza i 45 Gy/25 fr na obszar węzłów chłonnych miednicy) w skojarzeniu z 2-letnią hormonoterapią. Po 7 latach obserwacji nie obserwowano różnic w zakresie DFS (83,4% vs 86,5%, p=0,5)

 • Badanie III fazy NRG/RTOG 112 u pacjentów z nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym porównujące zastosowanie radioterapii stereotaktycznej (27,5 Gy-50 Gy/5 fr) z sekwencyjnym skojarzeniem z sorafenibem vs sorafenib. OS wyniósł 15,8 mies. vs 12,3 mies., PFS – 9,2 mies. vs 5,5 mies., TTP - 18,5 mies. vs 9,5 mies.

 • Abstrakty z Konferencji

baner

6. W dniach 15-19 października 2022 r w Barcelonie odbyła się konferencja Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine.

Abstrakty z Konferencji

baner

7. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 21 października 2022 r. FDA zarejestrowała tremelimumab (Imjudo, AstraZeneca) w skojarzeniu z durwalumabem w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym.
  Skuteczność oceniono w badaniu HIMALAYA.

 • 25 października 2022 r. FDA zarejestrowała teclistamab-cqyv (Tecvayli, Janssen) w leczeniu pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym po co najmniej czterech liniach leczenia.
  Skuteczność oceniono w badaniu MajesTEC-1.

baner

8. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 13 października 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą preparatu gozetotide (Locametz, Novartis) w diagnostyce raka gruczołu krokowego (badanie PET/PSMA)

 • 13 października 2022 r. EMA wydała pozytywną dotyczącą leku lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan (Pluvicto, Novartis) w skojarzeniu z hormonoterapią (ADT) u pacjentów z PSMA-dodatnim przerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego

 • 13 października 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku zanubrutynib (Brukinsa, BeiGene) o leczenie pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL)

 • 13 października 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku cemiplimab (Libtayo, Regeneron) o leczenie pacjentek z nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy po leczeniu pochodnymi platyny

 • 13 października EMA wydała pozytywną opinie dla leków generycznych: Dimethyl fumarate Teva, Pemetrexed Baxter oraz Plerixafor Accord

   
 
baner

9. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące postępowania z pacjentami, u których wystąpiły toksyczności związane z immunoterapią.

baner

10. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące redukcji ryzyka i badań przesiewowych w kierunku dziedzicznego raka piersi i jajnika.

baner

11. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące postępowania u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego.

baner

12. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące postępowania u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego.

baner

13. Ukazały się zalecenia ATA (American Thyroid Association) dotyczące postępowania u pacjentów z rakiem brodawkowatym tarczycy.

 

baner

14. Ukazały się zalecenia ASTRO dotyczące radioterapii u pacjentek z rakiem trzonu macicy.

baner

15. W czasopismach

 • Five-Year Outcomes With Pembrolizumab Versus Chemotherapy as First-Line Therapy in Patients With Non–Small-Cell Lung Cancer and Programmed Death Ligand-1 Tumor Proportion Score ≥ 1% in the KEYNOTE-042 Study, de Castro Jr i in., J Clin Oncol

  5-letnie wynika z badania III fazy KEYNOTE-042 u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca bez mutacji EGFR/ALK, z PD-L1 TPS ≥ 1% porównujące zastosowanie pembrolizumabu (35 cykli) vs chemioterapia (4-6 cykli). OS był zdecydowanie lepszy w grupie z pembrolizumabem i wynosił w zależności od statusu PD-L1 TPS - hazard ratio [95% CI] dla TPS ≥ 50%, 0.68 [0.57 to 0.81]; TPS ≥ 20%, 0.75 [0.64 to 0.87]; TPS ≥ 1%, 0.79 [0.70 to 0.89])

 • Hodgkin lymphoma: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management, Ansell, Am J Hematol

  Aktualne zalecenia dotyczące postępowania u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina

 • NRG Oncology/RTOG1205: A Randomized Phase II Trial of Concurrent Bevacizumab and Reirradiation Versus Bevacizumab Alone as Treatment for Recurrent Glioblastoma, Tsien i in., J Clin Oncol

  Badanie II fazy NRG Oncology/RTOG1205 u pacjentów z nawrotem glejaka wielopostaciowego porównujące powtórną radioterapię (35 Gy/10 fr) w skojarzeniu z bewacyzumabem vs bewacyzumab. 6-miesięczny PFS wyniósł 54,3% vs 29,1% (p=0,001), mediana OS wyniosła 10,1 mies. vs 9,7 mies. (HR=0,98), mediana PFS wyniosła 7,1 mies. vs 3,8 mies. (HR=0,73, p=0,05)