baner

NEWSLETTER KLINICZNY MARZEC 2022 R.

baner

1. 9 marca 2022 r. została uruchomiona infolinia NFZ - tel. 800 190 590 - dla pacjentów będących obywatelami Ukrainy, leczonych onkologicznie w Ukrainie, którzy musieli opuścić swój kraj w związku z działaniami wojennymi.

 
baner

2. Polskie Towarzystwo Onkologiczne stoi na stanowisku, że absolutnie bezdyskusyjną i oczywistą sprawą jest zapewnienie uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy pomocy medycznej.

 
baner

3. W dniach 7-9 lipca 2022 r. w Warszawie odbędzie się kurs “Improving cancer outcomes and leadership course: an ESO, ECO, SPCC European initiative”. Kurs będzie poprzedzony pięcioma sesjami on-line rozpoczynającymi się 1 czerwca 2022 r.

 
 
baner

4. Od 1 marca 2022 r. obowiązują nowe listy refundacyjne. Zmiany dotyczące leczenia onkologicznego:

 • Program lekowy B.9 Leczenie chorych na raka piersi – zastosowanie trastuzumabu emtazyny (Kadcyla) w uzupełniającym leczeniu pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z chorobą resztkową,

 • Program lekowy B.54 Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego – zastosowanie lenalidomidu (Revlimid) w pierwszej linii leczenia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym w skojarzeniu z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem. Zastosowanie pomalidomidu (Imnovid) w drugiej i kolejnych liniach leczenia pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem. Zastosowanie daratumumabu w formie podskórnej (Darzalex) w drugiej i kolejnych liniach leczenia pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem,

 • Program lekowy B.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego - zastosowanie apalutamidu (Erleada) lub darolutamidu (Nubeqa) lub enzalutamidu (Xtandi) w leczeniu pacjentów z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów,

 • Program lekowy B.100 Leczenie chorych na oporną lub nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina - zastosowanie niwolumabu (Opdivo) u pacjentów od 12. roku życia.

 
 
baner

5. W dniach 17-19 lutego 2022 r. w San Francisco odbyła się konferencja Genitourinary Cancers Symposium (GUCS) 2022 – formuła hybrydowa

 • Badanie III fazy ARASENS u pacjentów z przerzutowym hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego porównujące darolutamid vs placebo, w obu ramionach skojarzenie z terapią hormonalną i docetakselem. 4-letnie przeżycie całkowite wyniosło 62,7% v 50,4%.

   
 • Badanie III fazy PROpel u pacjentów z przerzutowym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego porównujące olaparyb z abirateronem vs placebo z abirateronem. Mediana rPFS wyniosła 24,8 mies. vs 16,6 mies. (p<0,0001)

   
 • Badanie III fazy KEYNOTE-564 u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym porównujące adjuwantowe zastosowanie pembrolizumabu vs placebo po leczeniu chirurgicznym – analiza po 30 miesiącach obserwacji. 2-letni estymowany DFS wyniósł 78,3% vs 67,3%, 2-letni estymowany OS – 96,2% vs 93,8%.

   
 • Badanie III fazy MAGNITUDE u pacjentów z przerzutowym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z mutacjami w genach HRR (homologous recombination repair) porównujące dodanie niraparybu vs placebo do abirateronu z prednizolonem. Po czasie obserwacji 18,6 mies. rPFS wyniósł 16,6 mies. vs 10,9 mies. (redukcja o 47%).

   
 • Abstrakty z Konferencji

   
 
baner

6. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 28 lutego 2022 r. FDA zarejestrowała ciltacabtagene autoleucel (Carvykti, Janssen) – terapia CAR-T w leczeniu pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym po co najmniej 4 liniach leczenia.

 
 
baner

7. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 24 lutego 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku tabentafusp (Kimmtrak, Immunocore) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym/przerzutowym czerniakiem naczyniówki

   
 • 24 lutego 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku relugolix (Orgovyx, Myovant) w leczeniu pacjentów z zaawansowanym hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego

   
 • 24 lutego 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku niwolumab (Opdivo, BMS)

  • w uzupełniającym leczeniu pacjentów z rakiem urotelialnym naciekającym mięśniówkę (MIUC) PD-L1≥ 1% z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji

  • w skojarzeniu z fluoropirymidyną i platyną w pierwszej linii leczenia pacjentów z nieresekcyjnym, zaawansowanym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku PD-L1≥ 1%

  • w skojarzeniu z ipilimumabem w pierwszej linii leczenia pacjentów z nieresekcyjnym, zaawansowanym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku PD-L1≥ 1%

   
 • 24 lutego 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku abemacyklib (Verzenios, Lilly) w skojarzeniu z terapią hormonalną w leczenie uzupełniającym pacjentów z wczesnym HR-dodatnim, HER2-ujemnym, N-dodatnim rakiem piersi z wysokim ryzykiem nawrotu.

   
 
baner

8. Ukazały się zalecenia AGA (American Gastroenterological Association) dotyczące leczenia systemowego u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym.

 
 
baner

9. Ukazał się konsensus ESMO dotyczący leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR.

 
 
baner

10. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące wykonywania testów genetycznych u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym nowotworem.

 
 
baner

11. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca neoadjuwantowej chemioterapii, hormonoterapii i terapii celowanej u pacjentów z rakiem piersi.

 • Pacjenci z wczesnym potrójnie ujemnym rakiem piersi w zaawansowaniu T1cN1-2 lub T2-4N0 powinni otrzymać pembrolizumab z neoadjuwantową chemioterapią i uzupełniającą terapię pembrolizumabem po leczeniu chirurgicznym.

 
 
baner

12. W czasopismach

Detailed patient-individual reporting of lymph node involvement in oropharyngeal squamous cell carcinoma with an online interface, Ludwig i in., Radiother Oncol

Baza danych dotycząca zajęcia węzłów chłonnych u pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem gardła środkowego. Próba personalizacji obszarów węzłowych objętych radioterapią.

 

Stereotactic radiotherapy for soft tissue and bone sarcomas: real-world evidence, Spałek i in., Ther Adv Med Oncol

Praca polskich autorów analizująca zastosowanie radioterapii stereotaktycznej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym nowotworem tkanek miękkich lub kości. Szczególną korzyść odnoszą pacjenci z chorobą oligometastatyczną, u których nie można zastosować leczenia chirurgicznego oraz pacjenci z przerzutami do płuc.

 

Is Clinical Research Serving the Needs of the Global Cancer Burden? An analysis of contemporary global radiotherapy randomised controlled trials, Dodkins i in. Int J Radiat Oncol

Analiza badań klinicznych oceniających terapie u pacjentów onkologicznych opublikowanych w latach 2014-2017 potwierdziła, że tylko 9% badań dotyczyła zastosowania radioterapii. W tej grupie 25% dotyczyło skojarzenia radioterapii z leczeniem systemowym a 22% zmiany dawki frakcyjnej. 17% badań z zastosowaniem radioterapii to badania komercyjne vs 79% badań komercyjnych z zastosowaniem leczenia systemowego. Podkreślono potrzebę większej ilości badań klinicznych z zastosowaniem leczenia promieniami.

 

Effect of Capecitabine Maintenance Therapy Plus Best Supportive Care vs Best Supportive Care Alone on Progression-Free Survival Among Patients With Newly Diagnosed Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma Who Had Received Induction Chemotherapy A Phase 3 Randomized Clinical Trial, Liu i in., JAMA

Badanie III fazy u pacjentów z przerzutowym rakiem nosogardła po indukcyjnej chemioterapii porównujące podtrzymujące zastosowanie kapecytabiny z BSC vs BSC. Mediana PFS wyniosła 35,9 mies. vs 8,2 mies., mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 40,0 mies. vs 13,2 mies.

 

Prophylactic Use of Compression Sleeves Reduces the Incidence of Arm Swelling in Women at High Risk of Breast Cancer–Related Lymphedema: A Randomized Controlled Trial, Paramanandam i in., J Clin Oncol

Badanie randomizowane u pacjentów z rakiem piersi po limfadenektomii pachowej potwierdziło skuteczność profilaktycznego zastosowania rękawów uciskowych w prewencji obrzęków limfatycznych.

 

Neoadjuvant Chemoradiotherapy Versus Upfront Surgery for Resectable and Borderline Resectable Pancreatic Cancer: Long-Term Results of the Dutch Randomized PREOPANC Trial, Versteijne i in., J Clin Oncol

Badanie III fazy PREOPANC u pacjentów z resekcyjnym lub granicznie resekcyjnym nowotworem trzustki porównujące zastosowanie neoadjuwantowej radiochemioterapii vs pierwotny zabieg chirurgiczny. 5-letni OS wyniósł 20,5% vs 6,5%.