Newsletter kliniczny

baner

NEWSLETTER KLINICZNY PAŹDZIERNIK 2022 R.

baner

1. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 72, No 5 (2022)

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY Tom 7, Nr 5 (2022)

baner

2. Ukazało się wspólne stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Grupy Raka Płuca, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego określające minimalne wymagania diagnostyczne w zakresie rozpoznawania i monitorowania wybranych powikłań terapii immunologicznych u chorych na nowotwory

baner

3. Ukazały się rekomendacje profilaktyki infekcji SARS-CoV-2 u chorych immunoniekompetentnych

baner

4. Firma Servier Polska przekazała Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu grant edukacyjno-naukowy na projekty badawcze mające na celu poprawę wyników diagnostyki i leczenia chorych na raka trzustki.

baner

5. W dniach 9-13 września 2022 r. w Paryżu odbył się European Society for Medical Oncology (ESMO) Annual Meeting 2022 – formuła hybrydowa

 • Analiza baz danych nowo zdiagnozowanych pacjentów onkologicznych w USA w latach 2018-2019 wykazała, że średni czas postawienia rozpoznania nowotworu wyniósł 5,2 mies. (mediana=3,9 mies., SD=5,5 mies.).15,8% pacjentów miała postawioną diagnozę w czasie powyżej 6 mies.

 • Badanie NICHE-2 u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem jelita grubego MMR-dodatnim z neoadjuwantowym zastosowaniem immunoterapii (jedno podanie ipilimumabu w dawce 1mg/kg oraz dwa podania niwolumabu w dawce 3 mg/kg i zabieg chirurgiczny w ciągu 6 tyg.). U 99% pacjentów obserwowano odpowiedz patologiczną – 95% miała całkowitą odpowiedź, a 4% częściową odpowiedź. Po czasie obserwacji 13 mies. żaden pacjent nie miał nawrotu choroby.

 • Badanie III fazy CheckMate 914 porównujące uzupełniające zastosowanie niwolumabu z ipilimumabem (NIVO+IPI) vs placebo u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka nawrotu po nefrektomii. Mediana DFS nie została osiągnięta w grupie NIVO+IPI vs 50,7 mies. w grupie placebo (p=0,5347). Po 2 latach obserwacji DFS wyniósł 76,4% vs 74,0%. Toksyczność wyniosła 88,9% vs 56,8%.

 • Badanie III fazy DeFi porównujące zastosowanie nirogacestatu vs placebu u pacjentów z guzem desmoidalnym po progresji. Mediana PFS nie została osiągnięta vs 15,1 mies. (p=0.001). ORR wyniósł 41% vs 8% (p<0,001). Całkowitą odpowiedź obserwowano u 7% pacjentów vs 0%.

 • Badanie III fazy u pacjentów z nieresekcyjnym czerniakiem w stopniu IIIC-IV porównujące terapię TIL (tumor-infiltrating lymphocytes) vs ipilimumab. Mediana PFS wyniosła 7,2 mies. vs 3,1 mies. (p<0,001). ORR wyniósł 49% vs 21%. Mediana OS wyniosła 25,8 mies. vs 18,9 mies. (p=0,39)

 • Badanie RADICALS-HD oceniające zastosowanie hormonoterapii (ADT) w skojarzeniu z pooperacyjną radioterapią u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego po prostatektomii. Porównano brak ADT vs krótka 6-miesięczna ADT vs długa 24-miesięczna ADT. Po medianie czasu obserwacji 9 lat 24- miesięczna ADT vs 6-miesięczna ADT poprawia zarówno czas do ratunkowej ADT jak i MFS (metastasis-free survival), natomiast 6-miesęczna ADT vs brak ADT poprawia czas do ratunkowej ADT, ale nie poprawia MFS.

 • Badanie III fazy IPSOS porównujące zastosowanie atezolizumabu vs chemioterapia w pierwszej linii leczenia u pacjentów z zaawansowanym/ przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w gorszym stanie ogólnym. Mediana OS wyniosła 10,3 mies. vs 9,2 mies. (p=0,028), 2-letni OS wyniósł 24,3 mies. vs 12,4 mies., ORR -16,9% vs 7,9%.

 •  Badanie II fazy SWOG S1801 porównujące neoadjuwantowe (NAT) vs adjuwantowe (AT) zastosowanie pembrolizumabu u pacjentów z resekcyjnym czerniakiem w stopniu IIIB-IV. Po medianie czasu obserwacji 14,7 mies. EFS był znacząco wyższy w grupie NAT (HR=0,58, p=0,004).

baner

6. W dniach 28-30 września 2022 r w Warszawie odbyła się konferencja ENS@T (European Network for the Study of Adrenal Tumours) i COST Harmonis@tion dotycząca guzów nadnerczy.

 • Abstrakty z Konferencji

baner

7. W dniach 30 września-1 października 2022 r. w Łodzi odbył się X Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej – formuła hybrydowa.

Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31 grudnia 2021 r

 
baner

8. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 30 września 2022 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej futibatynib (Lytgobi, Taiho Oncology) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych z rearanżacją genu FGFR2 w kolejnej linii leczenia.
  Skuteczność oceniono w badaniu TAS-120-101.

 • 21 września 2022 r. FDA zarejestrowała selperkatynib (Retsevmo, Eli Lilly) w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca RET-dodatnim oraz w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym guzem litym RET-dodatnim po progresji na poprzednim leczeniu systemowym bez alternatywnych opcji leczenia.
  Skuteczność oceniono w badaniu LIBRETTO-001.

   
 • 20 września 2022 r. FDA zarejestrowała tiosiarczan sodu (Pedmark, Fennec) we wskazaniu - zmniejszenie ryzyka ototoksyczności związanej z podawaniem cisplatyny u dzieci powyżej pierwszego miesiąca życia ze zlokalizowanym guzem litym.
  Skuteczność oceniono w badaniu SIOPEL 6 i COG ACCL0431.

 • 2 września 2022 r FDA zarejestrowała durwalumab (Imfinzi, AstraZeneca) w skojarzeniu z gemcytabiną i cisplatyną u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym nowotworem dróg żółciowych (BTC).
  Skuteczność oceniono w badaniu TOPAZ-1.

baner

9. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 15 września 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą loncastuksimabu tesirine (Zynlonta, ADC Therapeutucs) w leczeniu pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) lub chłoniakiem o wysokim stopniu złośliwości z komórek B (HGBL)

 • 15 września 20222 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą generycznego sorafenibu (Sorafenib Accord, Accord) w leczeniu pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym lub rakiem nerki.

 • 15 września 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku zanubrutynib (Brukinsa, BeiGene) o leczenie pacjentów z chłoniakiem strefy brzeżnej (MZL) po uprzednim leczeniu anty-CD20.

 • 15 września 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazanie dla leku kryzotynib (Xalkori, Pfizer) o leczenie dzieci między 6. a 18. rokiem życia z opornym/nawrotowym ALK-dodatnim chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (ALCL) lub opornym/nawrotowym ALK-dodatnim nieresekcyjnym zapalnym guzem miofibroblastycznym (IMT)

 • 15 września 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazanie dla leku aksykabtagen cyloleucel (Yescarta, Kite Pharma) o leczenie pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) lub chłoniakiem o wysokim stopniu złośliwości z komórek B (HGBL) po nawrocie w ciągu 12 mies. lub oporności na pierwszą linię leczenia systemowego.

 
baner

10. Ukazała się aktualizacja zalecenia ASCO dotyczące profilaktyki wtórnej raka szyjki macicy

baner

11. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące zastosowania medycyny integracyjnej w leczeniu bólu u pacjentów onkologicznych.

Zalecane metody to akupunktura, akupresura, refleksologia, hipnoza i masaż.

baner

12. Ukazały się zalecenia GEC-ESTRO ACROP dotyczące kalibracji w brachyterapii HDR-PDR.

baner

13. Ukazał się konsensus ESTRO-EORTC dotyczący ponownego napromieniania (reiradiacji).

baner

14.Ukazały się nowe zalecenia Europejskiej Unii Zdrowia dotyczące badań przesiewowych chorób nowotworowych.

Rozszerzenie grupy pacjentek kwalifikujących się do skriningu raka piersi – od 45. r.ż. do 74. r.ż. (obecnie od 50 r.ż. do 69 r.ż.).

Testowanie w kierunku HPV u kobiet w wieku 30-65 lat w celu wykrycia raka szyjki macicy (z uwzględnieniem statusu szczepień przeciwko HPV). Wczesne wykrycie raka jelita grubego poprzez wykonanie testu na krew utajoną w kale (FIT) u osób w wieku 50-74 lata i określenie grupy pacjentów kwalifikujących się do badań endoskopowych.

Rozszerzenie badań przesiewowych w kierunku nowotworów płuca (u obecnych lub byłych palaczy w wieku 50-75 lat), nowotworów gruczołu krokowego (wykonywanie badania PSA u mężczyzn do 70 r.ż. i określenie grupy kwalifikującej się do badania MRI miednicy) oraz nowotworów żołądka (badania na obecność Helicobacter pylori).

baner

15. Ukazał się raport FDA dotyczący występowania nowotworów, w tym raka płaskonabłonkowego lub chłoniaków (innych niż opisywany wcześniej BIA-ALCL, Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma), w torebce wokół implantu piersi.

baner

16. Ukazały się zalecenia European Society of Cardiology (ESC) i European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) dotyczące zabezpieczenia układu serowo-naczyniowego u pacjentów poddanych niekardiologicznym zabiegom chirurgicznym.

baner

17. W czasopismach

 • Effect of dexamethasone on dyspnoea in patients with cancer (ABCD): a parallel-group, double-blind, randomised, controlled trial, Hui i in., Lancet

  Badanie ABCD (Alleviating Breathlessness in Cancer Patients with Dexamethasone) porównujące zastosowanie deksametazonu (8 mg dwa razy dziennie przez 7 dni, 4 mg dwa razy dziennie przez kolejne 7 dni) vs placebo u pacjentów z nowotworem i dusznością. Nie potwierdzono skuteczności wysokich dawek deksametazonu w zmniejszeniu duszności u pacjentów onkologicznych.

 • Intensity-modulated radiotherapy versus stereotactic body radiotherapy for prostate cancer (PACE-B): 2-year toxicity results from an open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial, Tree i in., Lance

  Wyniki 2-letniej obserwacji toksyczności w badaniu III fazy PACE-B porównujące radioterapię konwencjonalną (78 Gy/39 fr lub 62 Gy/20 fr, CRT) vs radioterapia stereotaktyczna (36,25 Gy/5 fr, SBRT) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego niskiego i pośredniego ryzyka. Toksyczność ze strony układu moczopłciowego w stopniu ≥2 wyniosła 2% vs 3% (p=0,39), toksyczność ze strony układu pokarmowego w stopniu ≥2 wyniosła 3% vs 2% (p=0,32).

 • Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy in resected stage IIB or IIC melanoma (KEYNOTE-716): distant metastasis-free survival results of a multicentre, double-blind, randomised, phase 3 trial, Long i in., Lancet

  Badanie III fazy KEYNOTE-716 u pacjentów z resekcyjnym czerniakiem w stopniu IIB lub IIC porównujące uzupełniające zastosowanie pembrolizumabu vs placebo. Po medianie czasu obserwacji 27,4 mies. pembrolizumab znacząco poprawił DMFS (distant metastasis-free survival) vs placebo (HR 0,64; p=0,0029)