NEWSLETTER KLINICZNY STYCZEŃ 2021 R.

1. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa lista refundacyjna. Zmiany dotyczące leczenia onkologicznego:

Program B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca:

 • poszerzono grupę chorych dla ozymertynibu o pierwszą linię leczenia,
 • usunięto erlotynib i gefitynib z programu lekowego B.6. - obecnie finansowanie w ramach katalogu chemioterapii,
 • dodano możliwość stosowania pembrolizumabu w skojarzeniu z pemetreksedem i pochodną platyny oraz paklitakselem i karboplatyną poszerzając populację o chorych z ekspresją PD-L1 <50%,
 • dodano durwalumab w leczeniu konsolidującym po jednoczasowej radiochemioterapii,
 • dopuszczono kontynuację leczenia ozymertynibem w przypadku pojawienia się nowej zmiany w obrębie OUN w skojarzeniu z radioterapią (w okresie 3 dni przed oraz podczas radioterapii zaleca się przerwanie leczenia ozymertynibem). 

Program B.12. Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe:

 • usunięto rytuksymab z programu lekowego B.12 – obecnie finansowanie w ramach katalogu chemioterapii.

Program B.59. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych:

 • poszerzono możliwość leczenia o leczenie uzupełniające niwolumabem lub pembrolizumabem,
 • poszerzono możliwość leczenia o leczenie uzupełniające skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem.

Program B.65. Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną:

 • dodano blinatumomab w leczeniu pacjentów z minimalną chorobą resztkową (MRD),
 • dodano blinatumomab w leczeniu dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Philadelphia,
 • dodano inotuzumab ozogamycyny w leczeniu dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych limfocytów B z lub bez chromosomu Ph.
 
2. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dotyczące szczepienia pacjentów onkologicznych przeciw Covid-19. Chorzy na nowotwory powinni być uwzględnieni priorytetowo w Narodowym Programie Szczepień.
3. Rekomendacje Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące szczepień przeciw COVID-19 u chorych na szpiczaka plazmocytowego.
4. Stanowisko ESMO dotyczące szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów onkologicznych.
5. W dniach 8-12 grudnia 2020 r. odbyło się wirtualne sympozjum SABCS 2020 (San Antonio Breast Cancer Symposium)

Analiza przejściowa badania III fazy RxPONDER u pacjentek z HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi z zajęciem 1-3 węzłów chłonnych oraz wynikiem ≤25 w analizie Oncotype (niskie ryzyko). Po 5 latach obserwacji IDFS (invasive disease-free survival) u pacjentek po menopauzie, u których zastosowano chemioterapię z hormonoterapią wyniósł 91,6% vs 91,9% dla grupy z samodzielną hormonoterapią (p=0,82); dla pacjentek przed menopauzą uzyskano 94,2% vs 89,0% (p=0,0004); dla całej populacji - 92,4% vs 91,0% (p=0,026). 5-letni OS dla pacjentek przed menopauzą wyniósł 98,6% vs 97,3% (p=0,032), po menopauzie bez istotności statystycznej (96,2% vs 96,1%).

Badanie III fazy PENELOPE-B u pacjentek z HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi z wysokim ryzykiem nawrotu po neoadjuwantowej chemioterapii. Dodanie palbocyklibu do standardowej hormonoterapii nie poprawiło IDFS po 2 latach (88,3% vs 84%), po 3 latach (81,2% vs 77,7%) oraz po 4 latach (73% vs 72,4%). Również nie zaobserwowano różnic w 2-, 3- oraz 4-letnim przeżyciu całkowitym. 

Badanie III fazy KEYNOTE-355 u pacjentek z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi uprzednio nieleczonych z zastosowaniem pembrolizumabu lub placebo z chemioterapią wg wyboru badacza. Mediana PFS dla grupy pembrolizumabu z chemioterapią wyniosła 9,7 mies. vs 5,6 mies. dla grupy placebo z chemioterapią (HR = 0,82). Dla pacjentek z PD-L1 CPS ≥ 1 - HR=0,74, w grupie z PD-L1 CPS ≥ 10 – HR=0,65.

Analiza PRO (patient-reported outcomes) z badania III fazy IMpassion031 oceniająca neoadjuwantowe zastosowanie atezolizumabu lub placebo z chemioterapią z następowym zabiegiem chirurgicznym i uzupełniającym zastosowaniem atezolizumabu lub obserwacją u pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi. Dodanie atezolizumabu nie pogarsza jakości życia ocenianego kwestionariuszem QLQ-C30. W obu grupach wyjściowa ocena wyniosła 90%, po 5 cyklach leczenia spadła do 65%, po 7 cyklach wzrosła do 80%.

10-letnia obserwacja w badaniu PRIME-2 u pacjentek ≥ 65 r.ż. z HR-dodatnim rakiem piersi, guzem <3 cm, bez zajętych węzłów chłonnych, po leczeniu oszczędzającym randomizowano do grupy z uzupełniającą radioterapią (40-50 Gy/15-25 fr.) vs bez radioterapii. Wznowa w tej samej piersi po 10 latach wyniosła 0,9% vs 9,8% (p=0,00008). Brak istotnych różnic w pojawieniu się przerzutów odległych (3,6% vs 1,9%, p=0,07), wznowy w drugiej piersi (2,2% vs 1,2%, p=0,2) oraz rozpoznaniu innego nowotworu (8,7% vs 10,2%, p=0,41). Estymowane 10-letnie całkowite przeżycie wyniosło 81% vs 80,4% (p=0,68).

Abstrakty z SABCS 2020

 
6. W dniach 5-8 grudnia 2020 r. odbyła się wirtualna konferencja American Society of Hematology (ASH 2020)

Wyniki badania REACH3 porównujące zastosowanie ruksolitynibu vs best available therapy (BAT) u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (alloHSCT) z przewlekłą chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi (cGVHD). ORR wyniósł 50% vs 26%, p<0,0001, CRR 7% vs 3%. Działania niepożądane ≥ 3. stopnia były porównywalne (57% vs 58%).

Analiza badania a-TREAT porównująca zastosowanie kwasu traneksamowego vs placebo w profilaktyce krwawień u pacjentów z nowotworami hematologicznymi i znaczną trombocytopenią (<30 000/μL) nie potwierdziła skuteczności kwasu traneksamowego. Krwawienia ≥ 2. stopnia po co najmniej 30 dniach terapii wystąpiły u 45,4% vs 48,8%, OR=0,86. Bez różnic w liczbie przetoczeń preparatów krwiopochodnych.

Badanie BMT CTN 1102 potwierdziło skuteczność przeszczepienia komórek krwiotwórczych u starszych pacjentów (50 r.ż. - 75 r.ż., mediana - 66 lat) z zaawansowanym zespołem mielodysplastycznym (MDS). 3-letni OS wyniósł 47,9% (donor group) vs 26,6% (no donor group).

Abstrakty z ASH 2020

 
7. Nowe rejestracja FDA, US Food and Drug Administration

18 grudnia 2020 r. FDA zarejestrowała ozymertynib (Tagrisso, AstraZeneca) w uzupełniającym leczeniu pacjentów z EGFR-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca po resekcji guza. 

Skuteczność oceniono w badaniu ADAURA. 

18 grudnia 2020 r. FDA zarejestrowała selineksor (Xpovio, Karyopharm) w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, którzy otrzymali co najmniej jedną linię leczenia.

Skuteczność oceniono w badaniu BOSTON. 

18 grudnia 2020 r. FDA zarejestrowała relugoliks (Orgovyx, Myovant) pierwszą doustną hormonoterapię u pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego.

Skuteczność oceniono w badaniu HERO.

16 grudnia 2020 r. FDA zarejestrowała margetuksimab-cmkb (Margenza, MacroGenics) w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentek z przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi, u których zastosowano dwie lub więcej linii leczenia antyHER2, co najmniej jedną linię leczenia antyHER2 w chorobie przerzutowej.

Skuteczność oceniono w badaniu SOPHIA.

1 grudnia 2020 r. FDA zarejestrowała pralsetynib (Gavreto, Blueprint) w leczeniu pacjentów > 12 r.ż. z zaawansowanym lub przerzutowym RET-dodatnim rakiem rdzeniastym tarczycy.

Skuteczność oceniono w badaniu ARROW.

8. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

10 grudnia 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku fedratynib (Inrebic, Celgene) w leczeniu pacjentów z mielofibrozą.

10 grudnia 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku tukatynib (Tukysa, Seagen) w leczeniu pacjentek z HER2-dodatnim miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi.

10 grudnia 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku moksetumomab pasudotoks (Lumoxiti, AstraZeneca) w leczeniu pacjentów z oporną/nawrotową białaczką włochatokomórkową (HCL).

10 grudnia 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą generycznego sunitynibu - Sunitinib Accord.

10 grudnia 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku awelumab (Bavencio, Merck) o podtrzymujące leczenie pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym po chemioterapii opartej na pochodnych platyny.

10 grudnia 2020 r. EMA wydała pozytywna opinię dotyczącą leku selperkatynib (Retsevmo, Eli Lilly) w leczeniu pacjentów z obecnością fuzji w genie RET w niedrobnokomórkowym raku płuca i raku tarczycy oraz RET-dodatnim rdzeniastym raku tarczycy.

10 grudnia 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotycząca leku trastuzumab derukstekan (Enhertu, Daiichi Sankyo) w leczeniu pacjentek z przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi.

10 grudnia 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku pembrolizumab (Keytruda, MSD) o leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego MSI-H i dMMR.

9. Ukazała się aktualizacja zaleceń ESMO dotycząca leczenia raka nerkowokomórkowego.
10. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące zaburzeń oddychania/duszności (brathlessness) u pacjentów onkologicznych.
11. Ukazały się zalecenia ESMO-EURACAN dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli u pacjentów z rakiem nosogardła.
12. Ukazały się zalecenia ASCO-CSCO dotyczące zastosowania radiochemioterapii u pacjentów z rakiem nosogardła w stopniu II-IVA.
13. Ukazały się zalecenia ESTRO-ACROP dotyczące konturowania obszarów tarczowych w guzach podstawy czaszki.
14. W czasopismach

Total Body Irradiation or Chemotherapy Conditioning in Childhood ALL: A Multinational, Randomized, Noninferiority Phase III Study, Peters i in., J. Clin. Oncol.

Analiza badania III fazy FORUM potwierdziła skuteczność napromieniania całego ciała (TBI) z etopozydem vs samodzielna chemioterapia jako mieloablacyjne kondycjonowanie przed allogenicznym przeszczepieniem komórek krwiotwórczych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). 2-letni OS wyniósł 91% vs 75% (p<0,0001), 2-letni EFS wyniósł 86% vs 58% (p<0,0001).

Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and optional adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a randomised, open-label, phase 3 trial, Bahadoer i in., Lancet

3-letnia analiza badania III fazy RAPIDO u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem odbytnicy. Porównywano zastosowanie krótkiej radioterapii (5x5 Gy) z następową chemioterapią i zabiegiem chirurgicznym (TME, total mesorectal excision) vs radiochemioterapia +TME +/- chemioterapia uzupełniająca. Disease-related treatment failure wyniósł 23,7% vs 30,4% (p=0,019), działania niepożądane w obu grupach były porównywalne. Bez różnic w zakresie wznów lokoregionalnych i czasu przeżycia całkowitego.

Stereotactic ablative body radiotherapy in patients with oligometastatic cancers: a prospective, registry-based, single-arm, observational, evaluation study, Chalkidou i n., Lancet

Kolejna analiza potwierdzająca skuteczność i niską toksyczność radioterapii stereotaktycznej (SABR) u pacjentów z chorobą oligometastatyczną. Na podstawie tej analizy NHS England (National Health Service) rekomenduje zastosowanie SABR w tej grupie pacjentów.

Prostate Radiotherapy With Adjuvant Androgen Deprivation Therapy (ADT) Improves Metastasis-Free Survival Compared to Neoadjuvant ADT: An Individual Patient Meta-Analysis, Spratt i in., J. Clin. Oncol.

Meta-analiza dwóch badań III fazy, porównująca sekwencję terapii hormonalnej (ADT) i radioterapii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, potwierdziła skuteczność adjuwantowej ADT vs neoadjuwantowa ADT w zakresie PFS i MFS, bez różnic w toksyczności.

Adjuvant chemotherapy is superior to chemoradiation after D2 surgery for gastric cancer in the per-protocol analysis of the randomized CRITICS trial, de Steur i in., Ann. Oncol.

Analiza per-protocol badania CRITICS porównująca okołooperacyjną chemioterapię vs pooperacyjna radiochemioterapia u pacjentów z resekcyjnym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego w stopniu Ib-IVa. 5-letnie przeżycie całkowite wyniosło 57,9% vs 45,5% (p=0,0004). Tylko 60% pacjentów rozpoczęło leczenie pooperacyjne.

Effect of duration of adjuvant chemotherapy for patients with stage III colon cancer (IDEA collaboration): final results from a prospective, pooled analysis of six randomised, phase 3 trials, Andre i in., Lancet

Analiza 6 badań dotycząca uzupełniającej chemioterapii – 3 mies. vs 6 mies. - u pacjentów z rakiem jelita grubego w stopniu III. 5-letnie przeżycie całkowite wyniosło 82,4% vs 82,8%. Wyniki potwierdzają skuteczne i bezpieczne stosowanie 3 mies. chemioterapii uzupełniającej w tej grupie pacjentów.

Association of Osteonecrosis of the Jaw With Zoledronic Acid Treatment for Bone Metastases in Patients With Cancer, van Poznak i in., JAMA

Badanie SWOG analizujące wystąpienie martwicy kości szczęki i żuchwy (ONJ, osteonecrosis of the jaw) u pacjentów z przerzutami do kości przyjmującymi kwas zolendronowy. 3-letnie kumulacyjne wystąpienie ONJ wyniosło 2,8%, po 1 roku -0,8%, po 2 latach - 2%. Wyższe ryzyko występowało u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (4,3%) niższe u pacjentek z rakiem piersi (2,4%). Inne czynniki ryzyka to częstotliwość podawania kwasu zolendronowego (preferowane podawanie co 3 mies.), wcześniejsze leczenie chirurgiczne w obrębie jamy ustnej, używanie sztucznej szczęki, palenie tytoniu.

Newsletter kliniczny portalu pto.med.pl