baner

NEWSLETTER KLINICZNY WRZESIEŃ 2022 R.

baner

1. Od 1 września 2022 r obowiązują nowe listy refundacyjne. Zmiany dotyczące leczenia onkologicznego:

 • Program lekowy B.52 Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi – dodano możliwość zastosowania pembrolizumabu (Keytruda) w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentów z PD-L1 CPS≥ 1,

 • Program lekowy B.114 Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową- dodano możliwość zastosowania gemtuzumabu ozogamcyny (Mylotarg) w skojarzeniu z daunorubicyną i cytarabiną, wenetoklaksonu (Venclyxto) w skojarzeniu z azacytydyną, gilterytynibu (Xospata) oraz daunorubicyny z cytarabiną (Vyxeos liposomal).

baner

2. W dniach 1-3 września 2022 r. w Gdańsku odbył się XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

 • Streszczenie kongresowe

baner

3. W dniach 1-3 września 2022 r w Gdańsku odbył się XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

baner

4. Ukazał się nowy numer The Lancet Oncology

baner

5. W dniach 6-9 sierpnia 2022 r. w Wiedniu odbyła się konferencja World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2022 – formuła hybrydowa

 • Abstrakty z Konferencji

baner

6. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 26 sierpnia 2022 r. FDA zarejestrowała pemigatynib (Pemazyre, Incyte) w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowymi/przetrwałymi nowotworami szpiku związanymi z rearanżacją FGFR1 (myeloid/lymphoid neoplasms, MLNs).

  Skuteczność oceniono w badaniach FIGHT-203.

 • 24 sierpnia 2022 r. FDA zarejestrowała ibrutynib (Imbruvica, Pharmacyclics LLC) w leczeniu dzieci powyżej 1. roku życia z przewlekłą chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi (cGVHD) po co najmniej jednej linii leczenia.

  Skuteczność oceniono w badaniach iMAGINE.

 • 11 sierpnia 2022 r. FDA zarejestrowała trastuzumab derukstekan (Enhertu, Daiichi Sankyo) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym HER2-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

  Skuteczność oceniono w badaniach DESTINY-Lung02.

 • 10 sierpnia 2022 r. FDA zarejestrowała kapmatynib (Tabrecta, Novartis) w leczeniu pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją MET.

  Skuteczność oceniono w badaniach GEOMETRY.

 • 5 sierpnia 2022 r. FDA zarejestrowała darolutamid (Nubeqa, Bayer) w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu pacjentów z przerzutowym hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego.

  Skuteczność oceniono w badaniu ARASENS.

 • 5 sierpnia 2022 r. FDA zarejestrowała trastuzumab derukstekan (Enhertu, Daiichi Sankyo) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym HER2 -low (IHC1+ lub IHC2+/FISH-) rakiem piersi po wcześniejszym leczeniu chemioterapią.

  Skuteczność oceniono w badaniu DESTINY-Breast04.

baner

7. Ukazał się konsensus ESMO dotyczący standardów postępowania po leczeniu onkologicznym.

 
 
baner

8. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca leczenia pacjentów z hormonoopornym przerzutowym rakiem gruczołu krokowego.

Dodano możliwość zastosowania preparatu dożylnego 177Lu-PSMA-617.

baner

9. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca zastosowania inhibitorów PARP w leczeniu pacjentów z rakiem jajnika.

baner

10. Ukazały się zalecenia ESC, EHA, ESTRO i IC-OS dotyczące kardioonkologii.

baner

11. W czasopismach

Analysis of Cancer Survival Associated With Immune Checkpoint Inhibitors After Statistical AdjustmentA Systematic Review and Meta-analyses, Lin i in., JAMA

Przegląd systematyczny i metaanaliza badań z zastosowaniem inhibitorów punktów kontrolnych (ICI) potwierdziła, że immunoterapia poprawia przeżycie o 10% vs chemioterapia.

 

Partial Breast Irradiation Versus Whole Breast Irradiation for Early Breast Cancer Patients in a Randomized Phase III Trial: The Danish Breast Cancer Group Partial Breast Irradiation Trial, Offersen I in. J Clin Oncol

Badanie III fazy porównujące PBI (partial breast irradiation) vs WBI (whole breast irradiation) w dawce 40 Gy/15 fr, w leczeniu uzupełniającym, u pacjentów po leczeniu oszczędzającym z wczesnym rakiem piersi niskiego ryzyka (≥50 r. ż., po BCT-pT1N0, ER-dodatni, HER2-ujemny, G1/2, marginesy wycięcia ≥2mm). PBI jest nie gorsze niż WBI w tej grupie pacjentów. Duża objętość piersi zwiększa ryzyko powikłań.

 

Neoadjuvant durvalumab improves survival in early triple-negative breast cancer independent of pathological complete response, Loibl i in., Ann Oncol

Badanie II fazy GeparNuevo u pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem piersi oceniające dodanie durwalumabu do indukcyjnej chemioterapii (antracykliny/taksany, NACT). Odsetek całkowitej patologicznej odpowiedzi (pCR) w grupie z durwalumabem był wyższy o 9% vs placebo.

 

Use of Glucocorticoids in Patients with Cancer: Potential Benefits, Harms, and Practical Considerations for Clinical Practice, Kim I in., Pract Radiat Oncol

Przegląd literatury dotyczący zastosowania glikokortykosteroidów u pacjentów onkologicznych.

 

Long-Term Outcomes and Genetic Predictors of Response to Metastasis-Directed Therapy Versus Observation in Oligometastatic Prostate Cancer: Analysis of STOMP and ORIOLE Trials, Deek I in., J Clin Oncol

Analiza badań II fazy STOMP i ORIOL oceniających koncepcję metastasis directed therapy (MDT – radioterapia stereotaktyczna lub chirurgia) u pacjentów z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego w stadium choroby oligometastatycznej po pierwotnym leczeniu miejscowym. Mediana PFS u pacjentów, u których zastosowano MDT wyniosła 11,9 mies. vs 5,9 mies. w grupie kontrolnej (obserwacja).

 

Chest CT scan plus x-ray versus chest x-ray for the follow-up of completely resected non-small-cell lung cancer (IFCT-0302): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial, Westeel i in., LANCET

Badanie III fazy IFCT-0302 oceniające intensywność badań kontrolnych po leczeniu operacyjnym pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu I-IIIA. Porównano wykonywanie RTG klatki piersiowej i TK klatki piersiowej (plus bronchoskopia u pacjentów z nie gruczołowym rakiem) vs tylko RTG klatki piersiowej – badania wykonywano co 6 mies. w pierwszych dwóch latach, później raz do roku przez kolejne 3 lata. „Intensywne” badania kontrolne nie poprawiają znacząco przeżycia całkowitego (mediana OS wyniosła 10,3 lat vs 8,5 lat). Nawroty rozpoznano u 32,6% vs 27,7% pacjentów, drugi niezależny nowotwór płuca rozpoznano u 4,5% vs 3% pacjentów.

 

Radiation doses and fractionation schedules in non-low-risk ductal carcinoma in situ in the breast (BIG 3–07/TROG 07.01): a randomised, factorial, multicentre, open-label, phase 3 study, Chua I in., LANCET

Badanie III fazy BIG 3-07/TROG 07.01 u pacjentek z przedinwazyjnym rakiem piersi (DCIS) wysokiego ryzyka (< 50 r.ż., guz wyczuwalny palpacyjnie, wielkość guz ≥15 mm, wieloogniskowy, G 2/3, z centralną martwicą, typ comedo, marginesy wycięcia
< 10 mm) porównujące uzupełniającą radioterapię z podwyższeniem dawki na lożę (boost) vs bez boostu oraz porównujące konwencjonalne frakcjonowanie (50 Gy/25 fr) vs hipofrakcjonacja (42,56 Gy/16 fr). Dodanie boostu poprawia kontrolę miejscową o 4,4% w ciągu 5 lat. Brak różnic w zakresie nawrotów i powikłań miejscowych między dawkowaniem konwencjonalnym a hipofrakcjonowaniem.

 

Sacituzumab Govitecan in Hormone Receptor–Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative Metastatic Breast Cancer, Rugo i in., J Clin Oncol

Badanie III fazy TROPiCS-02 u pacjentów z HR-dodatnim, HER2-ujemnym miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi opornym na hormonoterapię porównujące zastosowanie sacytuzumabu gowitekanu (SG) vs chemioterapia wg wyboru badacza. Mediana PFS wyniosła 5,5 mies. vs 4,0 mies., obserwowano 34% redukcję progresji lub zgonu w grupie SG. PFS po 6 mies. wyniósł 46% vs 30%, PFS po 12 mies. wyniósł 21% vs 7%.