Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Rady ds. Onkologii. Wcześniej funkcję tę sprawował przez 6 lat prof. dr hab. Maciej Krzakowski. 

Krajowa Rada ds. Onkologii jest organem opiniodawca-doradczym przy Ministrze Zdrowia. Zadania Rady obejmują monitorowanie realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 oraz występowanie do Ministra Zdrowia z wnioskami dotyczącymi zapobieganiu nowotworom oraz działaniami zwiększającymi efektywność opieki onkologicznej.

Dr hab. Adam Maciejczyk jest onkologiem i specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej. Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego. Pełni funkcję referencyjnego radioterapeuty w Polsce w zakresie leczenie mięsaków tkanek miękkich u dzieci.

Pełni funkcję dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Kierowany przez niego ośrodek otrzymał międzynarodowy certyfikat iPAAC. Jest nauczycielem akademickim i kierownikiem Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także członkiem Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Sprawuje funkcje społeczne, m.in. jako prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego kadencji 2018-2022, członek Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych

Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO) oraz koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych

Odbył staż kliniczny w Instytucie Gustave Roussy w Paryżu (2003 r.), a także staż kliniczny i naukowy w centrum onkologicznym – MD Anderson w Huston, USA (2006 r.). Jest członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Oncology Society (PROS).