Sekcja Immunoonkologii - członkowie:

 

Przewodniczący Sekcji

dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa; onkolog kliniczny

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Anna Małgorzata Czarnecka; biolog molekularny,onkolog kliniczny

Sekretarz Sekcji

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO-PIB;dermatolog, dermatoonkolog

 

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel; hematolog, transplantologkliniczny

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk; radioterapeuta onkolog

prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz; onkolog kliniczny

 

 

Zadania sekcji:

 

1. Tworzenie zaleceń i wytycznych dotyczących immunoterapii u chorych na nowotwory:

 • w szczególności w zakresie bezpieczeństwa immunoterapii, w tym aktualizacja algorytmów postępowania profilaktyczno-terapeutycznego,
 • współpraca z innymi Towarzystwami (Dermatologicznym, Ginekologicznym, Geriatrycznym, Okulistycznym, Kardiologicznym, Neurologicznym, Medycyny Rodzinnej, Reumatologicznym) w celu propagowania multidyscypinarnych protokołów  leczenia toksyczności immunoterapii.

2. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wskazań do stosowania immunoterapii, kwalifikacji do leczenia oraz postępowania w przypadku działań niepożądanych:

 • §działania edukacyjne w tym zakresie dla lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek oraz koordynatorów medycznych,
 • §przygotowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla chorych i ich rodzin w kontekście rozpoznawania i postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych immunoterapii.

3. Ocena możliwości leczenia immunoterapią chorych na nowotwory w Polsce:

 • w szczególności badanie wykorzystania oraz zakresu stosowania immunoterapii w Polsce w stosunku do refundacji i rekomendacji przygotowanych przez towarzystwa naukowe.

 

Planowane aktywności:

 

 1. Opublikowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwaimmunoterapii przy współpracy zinnymi towarzystwami (członkowie sekcji + zaproszeni eksperci);
 2. Rozpoczęcie badań wieloośrodkowych nad oceną leczeniaskojarzonego immunoterapii i radioterapii (prof. Adam Maciejczyk, prof. Mateusz Spałek);
 3. Organizacja warsztatów/konferencji  naukowych  dotyczącego leczenia okołooperacyjnego z zastosowaniem immunoterapii - neoadjuwant/ adjuwant(członkowie sekcji + zaproszeni eksperci);
 4. Oporność na immunoterapię  (prof. Anna M. Czarnecka);
 5. Identyfikacja biomarkerów skuteczności immunoterapii (prof. Jacek Mackiewicz);
 6. Badanie toksyczności późnych immunoterapii, w tym związanych z zaburzeniami płodności (prof. Tomasz Kubiatowski + zaproszeni eksperci);
 7. Archiwizacja i katalogowanie obrazów toksyczności skórnych w kontekście klinicznym i dermoskopowymjako baza do stworzenia atlasu toksyczności skórnych w przebiegu immunoterapii, a także ustalenia algorytmu diagnostycznego w oparciu o obrazy kliniczne i prezentacje dermoskopowe (prof. Grażyna Kamińska-Winciorek)
 8. Zastosowanie immunoterapii w hematologii (prof. Sebastian Giebel);
 9. Ocena dostępności immunoterapii w Polsce  (prof. P. Rutkowski, prof. A. Maciejczyk, prof. A. Kawecki).

 

Kontakt:

 

dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa - bozena.cybulska@dcopih.pl