Sz. P. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z § 19 ust. 1-2 Statutu PTO, serdecznie zapraszam na Walne – Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. o godz. 11.00 (11.15 drugi termin) w Centrum Edukacyjno – Konferencyjnym NIO-PIB (sala wykładowa, piętro I) przy ul. Roentgena 5 w Warszawie. 

 

Proponowana agenda Walnego Zgromadzenia:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Przedstawienie agendy spotkania;
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwał:
  1. sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, 
  2. sprawozdania finansowego i 
  3. dot. przeznaczenia wyniku finansowego za 2021 roku.
 5. Rozpatrzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej i udzielenie w formie uchwały,  absolutorium z prac ustępującego Zarządu w kadencji 2018-2022.
 6. Przedstawienie kandydatur do nowego Zarządu, wybór Komisji skrutacyjnej, a następnie wybór nowych władz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w drodze głosowania tajnego bezwzględną większością głosów:
  1. Do zarządu PTO – 9 osób – oprócz ustępującego przewodniczącego, który do Zarządu wchodzi automatycznie
  2. Do komisji rewizyjnej – 3 osoby
  3. Do sadu koleżeńskiego – 3 osoby
  4. Na Redaktora naczelnego „Nowotwory Journal of Oncology”
 7. Wolne wnioski/dyskusja;
 8. Zamknięcie obrad.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Przewodniczący Zarządu Głównego

Załączniki